Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Telefon: 546421244
Ředitelka: Jana Jersenská
Vedoucí školní jídelny:
Provozní doba: 6.30-15.00 hodin


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 • Provozovatelem školní jídelny je Základní škola a Mateřská škola Medlov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 66466 Medlov 12, ŠJ je jeho součástí a sídlí v budově MŠ Medlov 186.
   
 • ŠJ při základní škole Medlov má stanovenou kapacitu 125 strávníků, jedná se o jídelnu s kuchyní. Jejím odloučeným pracovištěm je výdejna v ZŠ, počet míst u stolu je 12. Zabezpečuje společné stravování dětí a žáků předškolních zařízení, školního zařízení a pracovníků těchto zařízení /vyhláška č. 48/1993/
   
 • Strávník se v jídelně stravuje na základě vyplněné přihlášky ke stravování, má možnost se přihlásit ke stravování kdykoliv během roku.
  Přihláška ke stravování v MŠ je součástí přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy.
   
 • Za strávníka jednají s vedoucí školní jídelny jeho zákonní zástupci.
   
 • Strávník se odhlašuje z oběda den předem a to nejpozději do 17,00 hodin.Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce, osobně, písemně, telefonicky nebo e- mailem, e-mailem pouze na adresu ŠJ.
   
 • V případě že strávník náhle onemocní, oběd si vyzvedne do vlastních jídlonosičů.
  v MŠ od 11,30 - 12,30 hodin
  v ZŠ od 12,00 - 12,30 hodin.

  Má nárok jen na jeden oběd, v den, kdy onemocní.
  Po dobu nemoci strávník oběd neodebírá.
  Strávník nahlásí svůj příchod po nemoci den předem.
   
 • Strávník má možnost se informovat o skladbě jídelníčku na celý týden, aktuální jídelníček je vždy na nástěnce v MŠ, ZŠ a webových stránkách.
   
 • Strávník má možnost se průběžně informovat o skladbě jídla, ceně stravného, vybírání stravného, docházce atd. u vedoucí ŠJ  od 7,00 – 13,00 hodin.
   
 • Strávník je povinen zaplatit stravné v uvedeném termínu. Pokud strávník i přes telefonické upozornění stravné nezaplatí, bude mu odběr oběda ihned znemožněn.
  Cena stravného je určena finančním normativem a rozdělení do jednotlivých kategorií strávníků se řídí vyhláškou 48/1993 a vyhláškou 313/1997 o školním stravování.

- První kategorie 3 - 6 roků v této kategorii zajišťuje jídelna strávníkům
odpovídající počet dopňkových jídel a jedno jídlo hlavní(oběd).

a) MŠ 3-6 let celodenní 37,- kč

b) MŠ 3-6 let polodenní  29,- kč

c) MŠ 7-10 let celodenní   40,- kč

d) MŠ 7-10 let polodenní   32,- kč


- Druhá kategorie žáci 1. - 4. ročníků v této kategorii poskytuje jídelna strávníkům jedno hlavní jídlo (oběd)

ZŠ 7-10let - 24,- kč

- Třetí kategorie žáci 5. - 9. ročníků v této kategorii poskytuje jídelna
strávníkům jedno hlavní jídlo(oběd)

ZŠ 10-14let - 26,- kč

- Čtvrtá kategorie zaměstnanci výše finančního limitu pro pracovníky
škol je stejná s normativem žáků 5. - 9. ročníku základní školy

Zaměstnanci 28,- kč

 • Finanční limit je určen rozpětím, ve kterém se má jídelna pohybovat dle vlastního uvážení a svých možností.

Součástí vyhl.48/1993 jsou výživové normy, které se sledují u 10 základních potravin u všech kategorií strávníků a počtu odebraných jídel. V ideálním případě
je plnění těchto norem 100%, vyhláška povoluje toleranci +/- 10% - tzv. spotřební koš.

 • Poplatky za stravování se vybírají zálohově na měsíc, vždy prvních pět dnů v měsíci. Vybíráním poplatků je pověřena vedoucí ŠJ, která na přesné datum výběru stravného upozorní předem a to vyvěšením tiskopisu v budově MŠ, ZŠ a webových stránkách.
   
 • Výběr poplatků je stanoven:
  vždy prvních 5 pracovních dnů v měsíci 1.- 5. den v MŠ 7,00 - 14.00 hod
 • Provoz ŠJ je od 6,30 - 15,00 hodin
 • Přípravu a výdej stravy zajišťují tři pracovnice ŠJ
  vedoucí ŠJ  - paní Oulehlová Alena
  kuchařka  - paní Vepřeková Jiřina
  kuchařka - paní Srncová Kamila
 • Výdej stravy v MŠ: přesnídávka - 8.30 – 9.00 hod.

                                 ovoce - 9.45 – 10.00 hod
                                 oběd - 11.30- 12.00 hod
                                 svačina - 14.30 hod

 • Výdej stravy v ZŠ: oběd - 11,40 - 13,30 hod
   
 • Zaměstnanci odebírají jedno hlavní jídlo za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin. Pro zaměstnance platí zákaz odnášení jídla.
   
 • Pracovníci ŠJ zásadně dodržují hygienické předpisy vyplývající z vyhlášky

-    107/2001o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při č-    innostech epidemiologicky závažných
-    a zákonem č-    . 258/2000 práva a povinnosti osob a výkon státní zprávy v ochraně veřejného zdraví.
Dodržují bezpečnostní pokyny pro pracovníky v kuchyních, hospodárně zachází se svěřeným majetkem, dodržují pracovní dobu a náplň práce.
Prázdninový provoz ŠJ: v měsících červenci a srpnu vaří ŠJ pouze pro děti MŠ a zaměstnance. V běžném školním roce vaří pro děti MŠ, ZŠ a zaměstnance.
Provoz zabezpečuje vedoucí ŠJ a dvě kuchařky.

 • Týden před začátkem nového školního roku probíhá tzv. přípravný týden.

  a) generální úklid všech prostor a okolí ŠJ a školní výdejny
  b) objednávka a nákup potravin do skladů
  c) příprava tiskopisů a výběr stravného
  d) údržba a opravy strojů a zařízení
   
 • ŠJ je součástí účetní jednotky Základní školy a Mateřské školy Medlov, má povinnost účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, vede ty písemnosti, které se vztahují výhradně k její činnosti. Účetním obdobím je kalendářní rok.

   
 • Tiskopisy ŠJ se označují razítkem jídelny a podpisem pověřeného pracovníka.


REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

6,30  -  7,45    - připojení spotřebičů
                      - příprava pitného režimu do třídy
                      - výdej potravin ze skladu
                      - základní úprava potravin na oběd
 
7,45  -  9,00   - příjem denního nákupu
                     - příprava příloh atd.
                     - příprava přesnídávky
                     - výdej přesnídávky
                     - příprava ovoce
                     - vaření oběda

9,30 - 10,00    - mytí a úklid nádobí po svačině
                     - mytí provozního nádobí a pracovních ploch atd.

10,00 - 11,30   - dokončení oběda
                      - porcování a dělení stravy pro MŠ a ZŠ
                      - úklid veškerých pracovních ploch, nádobí
                      - příprava na výdej oběda

11,30 - 13,45   - odvoz oběda do ZŠ a jeho výdej
                      - výdej oběda v MŠ
                      - mytí, úklid stolního nádobí po obědě
                      - mytí, úklid termoportu

13,45 – 14,30   - příprava svačiny
                       - výdej svačiny
                       - úklid kuchyně (mytí podlah atd.)

14,30 - 14,45    - příprava výdejky na druhý den

14,45 - 15,00    - odpojení spotřebičů
                       - mytí nádobí po svačiněPřílohou tohoto řádu je :
                                            - Provozní řád pro kuchyň
                                            - Sanitační řád školní jídelny
                                            - Čerpání příspěvku na obědy z FKSP